Förvaringsvillkor

Vanadis Gummi håller inlämnade hjul/däck försäkrade.*

*1.1.2 Annan än försäkringstagaren

Försäkringen gäller dessutom för både försäkringstagaren och ägaren, om försäkrad egendom

 • köpts enligt avbetalningskontrakt
 • disponeras enligt leasingkontrakt, hyrts eller lånats
 • är mottagen i kommission
 • tillhör kund
 • tillhör arbetstagare

i den mån ägaren inte har rätt till skadeersättning genom egen försäkring och under förutsättning att försäkringstagaren

 • enligt lag eller skriftligt avtal är skyldig att ersätta skada eller
 • i skriftligt avtal med ägaren åtagit sig att försäkra egendomen.

  Villkor för däckförvaring

  Definition förvaringstid:

  Med Förvaringstid avses 10 månader från däckens och/eller fälgarnas inlämnande eller senaste säsongsskifte.

  Definition inlämnare:

  Med Inlämnare avses den som lämnat in däcken och/eller fälgarna.

  Definition kunden:

  Med Kunden avses däckens, fälgarna och bilens ägare i de fall avtal innehållande bestämmelser angående däckförvaring ingåtts mellan å ena sidan däckens, fälgarna och bilens ägare samt å andra sidan Däckia. Med Kunden avses i annat fall den som lämnat in däcken (dvs. Inlämnaren).

  1. Förvaringsavtalet

  • 1.1 Genom detta avtal åtar sig Däckia att för Kundens räkning under Förvaringstiden förvara aktuella däck.
  • 1.2 Förvaringen sker på de villkor som anges och i dessa Allmänna Bestämmelser För Däckförvaring.

  2. Förvarade Däck

  • 2.1 Under Förvaringstiden tvättar Däckia förvarade däck, kontrollerar Däckia mönsterdjup samt förvarar Däckia däcken på ett fackmannamässigt sätt.
    
  • 2.2 Förvaring i strid mot p. 2.1 utgör fel i förvaringen.
  • 2.3 Är Kunden konsument gäller dessutom konsumenttjänstlagens (SFS 1985:716) bestämmelser om vad som avses med fel, påföljder vid fel, Kundens rätt att avbeställa förvaringstjänst och Däckias rätt till ersättning för förluster i anledning därav, Däckias skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd.
  • 2.4 Däckias ersättningsskyldighet till Kunden på grund av skada omfattar inte i något fall förlust i näringsverksamhet.
  • 2.5 Är Kunden konsument gäller konsumenttjänstlagens bestämmelser om reklamation.
  • 2.6 Är Kunden näringsidkare gäller följande beträffande reklamation. Däckia ansvarar för fel, endast om Kunden inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar Däckia (reklamerar). Kundens reklamation avseende fel skall innehålla uppgift om felets art och tidpunkten när felet märktes. Har förvaringsuppdraget avslutats får Kunden häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att han senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat Däckia om att han vill åberopa dröjsmålet.

  3. Betalningsvillkor

  • Vid dröjsmål med betalning uttas dröjsmålsränta enligt lag. För betalningspåminnelse utgår särskild avgift.

  4. Säkerhet m.m. i förvarade däck

  • 4.1 Däckia har panträtt i förvarade däck till säkerhet för alla förvaringsavgifter och andra fordringar mot Kunden som härrör från detta avtal. Om däcken förkommer eller förstörs, har Däckia istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller någon annan.
  • 4.2 Är Kunden konsument och sen med betalning får Däckia hålla kvar däcken till dess att Däckia fått betalt, eller vid tvist om betalning, till dess att konsumenten ställt godtagbar säkerhet för Däckias fordran.
  • 4.3 Är Kunden näringsidkare och sen med betalning har Däckia rätt att tidigast 30 dagar efter det underrättelse om hävning sänts till Kunden realisera förvarade däck. Endast så mycket av det förvarade godset skall realiseras att kostnaderna för försäljningen och Däckias sammanlagda fordringar täcks. Däckia skall om möjligt i förväg underrätta Kunden om hur godset kommer att realiseras.
  • 4.4 Är Kunden konsument och har kunden inte avhämtat däcken innan förvaringstidens utgång gäller beträffande Däckias rätt att försälja de förvarade däcken bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats. (SFS 1985:982)
  • 4.5 Är Kunden näringsidkare och har däcken inte avhämtats innan Förvaringstidens utgång tillfaller däcken Däckia.

  5. Övriga bestämmelser

  • 5.1 Inlämnarens personuppgifter behandlas av Däckia i en säker datamiljö, med tillämpning av gällande industriella standards och övriga lämpliga säkerhetsmetoder och procedurer. Inlämnaren har rätt att inspektera de personuppgifter som behandlas av Däckia och, om nödvändigt be Däckia rätta eller ta bort sådana uppgifter. Personuppgifterna kommer att användas för kundadministration.
   Vidare reserverar Däckia rätten att avslöja inlämnarens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att genomdriva eller bevara Däckias rättigheter eller i enlighet med instruktioner utfärdade av domstol eller annan behörig myndighet. Inlämnaren godkänner att Däckia genomför den behandling av Inlämnarens personuppgifter som angivits ovan och lämnar härmed enligt personuppgiftlagen (1998:204) erforderligt samtycke.
  • 5.2 Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan Däckias skriftliga medgivande.
  • 5.3 Det åligger Kunden att tillse att Däckia har aktuell adress för kallelse till däckskifte.
  • 5.4 Kunden medger att kallelse enligt detta avtal skickas till av Inlämnaren till Däckia senast angiven adress. Har kallelse skickats till sådan adress skall Kunden anses delgiven kallelsen.
  • 5.5 Däckia har alltid rätt att utgå ifrån att Inlämnaren - om inte annat särskilt anges på incheckningsblanketten i samband med incheckning- är ägare av de förvarade däcken.
  • 5.6 Om någondera part väsentligt bryter mot något av villkoren i detta avtal har den andra parten rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.
 
 
Vanadis Gummi AB
Ynglingagatan 18
113 47 Stockholm
Hitta hit
Kontakta oss
Tel: 08 - 33 70 17
Epost: info@vanadisgummi.se
Öppettider
Mån - Tors 07.00 - 17.00
Fredag 07.00 - 15.00